Ngày đăng
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty 27/06/2019
Copy of Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 13/11/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 28/06/2019
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 20/06/2019
Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
6.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.6 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 15/06/2019
5.5 Kế hoạch lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.4 Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2018 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019
5.3 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 15/06/2019

Video

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn